doelstelling

Zoals is verwoord in de statuten

1.De stichting heeft als doel:

a. primair:

het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeenten Druten en Wijchen, gericht op het volwaardig maatschappelijk participeren;

b. secundair:

het bevorderen van het welzijn van andere burgers/cliënten in opdracht van andere opdrachtgevers buiten de gemeenten Wijchen en Druten;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het ondersteunen, begeleiden en initiëren van activiteiten, personen en organisaties die betrekking hebben op of een relatie hebben met het in lid 1 genoemde doel;

b. al hetgeen hiermee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.